الگوهای خیاطی

شومیز ماعده

 

یا یاد خداوند مهربانم

👆👆👆👆👆👆

👇👇👇👇👇
ابتدا مدل شومیز امروزمون را تجزیه میکنیم برای طراحی دقیقتر (مدل با قد تا باسن کوچک٬دارای برش هلالی از سرشانه تا خط آکاردمان٬یقه ی ترکیبی فرنچ با حلزونی ٬دکمه خور جدا٬تکه ی برش هلالی رگه دوزی شده٬آستین چین در مچ)

ابتدا الگوی بالاتنه جلو را باهر متدی که هستید رسم کنید واین الگو را تبدیل به الگوی بدون پنس (رگالی)کنیدواز Cfدر گودی حلقه گردن (۲/۵-۳)سانت داخل شده وAمینامیم این نقطه را باخطکش به نقطه ی Bروی خط کارور وصل میکنیم این قسمت دوریز است .

در مرحله ی بعد از سرشانه (۶-۸)سانت داخل شده cمینامیم واز طرفی نقطه یDرا روی خط آکاردمان مشخص میکنیم واین نقاط را به صورت هلال بهم وصل میکنیم الگو به دو قسمت تقسیم میشود

برای رگه دوزی تکه شماره ۱به فاصله های ۱سانتی از هم خطهای صاف عمودی میکشیم وهر خط را قیچی کرده واوزمانهای ۱سانتی میدهیم که این اوزمانها در موقه دوخت به شکل رگه دوزی دوخته میشوند .

برای قسمت حلزونی یقه ۴دایره تو در تو با فاصله ی(۶-۷)سانت از هم میکشیم وطبق شکل دایره ی وسط به دایره ی دوم ودایره دوم به سوم ودایره ی سوم به چهارم وصل میشوند وطبق شکل برش میخورد .

از این الگو یقه حلزونی دو بار به شکل قرینه برش میشود ودر مقه دوخت بین درز لباس و جادکمه قرار میگیرد نقطه شروع وصل حلزونی از نقطه ی Mروی الگو است.

برای بالاتنه پشت نیز فقط از الگوی رگالی با قد باسن تا باسن کوچک استفاده میکنیم .بهمین سادگی😉😉😉😉

برای طراحی آستین ابتدا الگوی ساده آستین راکشیده واز لبه آستین (۴-۶)سانت بالارفته والگو را به دوقسمت تقسیم میکنیم وبرای چین در مچی آستین تکه ی شماره ی ۲آستین را از قسمت وصل مچی به ۶قسمت تقسیم کرده برش میخورد وبرای هر برش یک اوزمان (۱-۲)سانتی بنا بر مقدار چینی که درمچ میخورد میدهیم این اوزمانه در موقع وصل مچی به چین سوزنی تبدیل شده ومچی وصل میشود .

قسمت شماره ۱آستین نیز به طول (دور مچ +۴)سانت کنترل میشود و این تکه روی دولای بسته برش میشود.

برای تکه حلزونی که در درز کاپ آستین ولباس قرار گرفته است الگوی بالاتنه جلو پشت را بهم چسبانده وفاصله ی کارور جلوتا کارور پشت را انداز میزنیم با نقاطTHKمشخص میکنیم وخطی به اندازه ی سه برابرTHKمیکشیم ووسط این خط را مشخص کرده وخط عمودی ۳سانتی میکشیم ودو طرف خط افقی را به شکل هلال به خط سه سانتی وصل میکنیم برای دوخت چین کش کرده بین درز آستین ولباس قرار میگیرد .

برای یقه فرنچ سر شانه جلو پشت را بهم چسبانده وفاصله ی نقطه های AMNرا بدست آورده ومستطیلی به عرض۶سانت وطول AMNمیکشیم از وسط عرض و طول نصف کرده ونامگذاری میکنیم ونقطه ی Tرا بهMوRرا به Nوصل میکنیم از نقطه ی Nبه صورت قاءمه ۹۰ درجه به kوصل میکنیم .هاشور دوریز است .

❌برای دکمه خور جلوی لباس نیز نوار ی به عرض دو برابر جادکمه و طول قد cfبرش کرده لایی زده وهمراه حلزونی به لباس وصل میشود .

✅بهترین جنس میتونه حریروکرپ باشه

📝متراژهم میتونه۱/۳۰تا۱/۷۰باشه
هرمقدارپارچه گفته میشه بهتره۲۰تا۳۰س همیشه بیشترتهیه کنیدتاکم نیارید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *